Zmeny, ktoré nastanú v II. pilieri

Národná rada SR schválila v novembri 2022 novelu zákona o starobnom dôchodkovom sporení, ktorá upravuje fungovanie II. piliera. Najdôležitejšími zmenami sú predvolená investičná stratégia, automatický vstup nových sporiteľov do II. piliera a takisto zmeny v poplatkoch. Okrem toho bude vďaka novele jednoduchšie prestupovať medzi jednotlivými DSS.

ZMENY V II. PILIERI OD 1. JANUÁRA 2023

Garancie v dlhopisových fondoch

Táto zmena platí pre všetkých tých, ktorí majú majetok v dlhopisovom fonde. Ak sporiteľ/ka požiada o vyplatenie svojho dôchodku, DSS skontroluje výšku jeho/jej majetku. Ak aktuálny majetok sporiteľa/sporiteľky pred odchodom do dôchodku nie je vyšší ako jeho/jej príspevky, rozdiel musí doplatiť DSS zo svojich zdrojov.

Zmena poplatkov

Zníženie poplatkov má sporiteľom v II. pilieri zabezpečiť zvýšenie celkových úspor o cca 10 % v porovnaní s dnešným systémom.Pôvodne doteraz
Po novom od 2023
Poplatok za správu dôchodkového fondu
Max. 0,3 % p. a. z majetku
Max. 0,45 % p. a. z majetku*
Odplata za vedenie osobného dôchodkového účtu
1 % z príspevku
Nebude sa platiť
Odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde
10 % zo zhodnotenia
Nebude sa platiť
Výška príspevkov do II. piliera

Výška príspevkov sa bude v nasledujúcich rokoch meniť nasledovne:

  • v rokoch 2023 a 2024 bude výška príspevku do II. piliera 5,5 % z vymeriavacieho základu,
  • v rokoch 2025 a 2026 sa výška príspevku do II. piliera zvýši na 5,75 % z vymeriavacieho základu,
  • v roku 2027 sa výška príspevku do druhého piliera zvýši na cieľových 6 % z vymeriavacieho základu.
Akceptačný list nebude treba

Ruší sa povinnosť získania akceptačného listu v prípade prestupu sporiteľa do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

ZMENY V II. PILIERI OD 1. MÁJA 2023

Predvolená investičná stratégia

Sporiteľom v predvolenej investičnej stratégii bude po novom automaticky:

  • každý/á nový/á sporiteľ/ka, 
  • ale aj existujúci sporitelia mladší ako 54 rokov, ktorí od presunu do dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu v roku 2013 nespravili žiadne vlastné aktívne rozhodnutie o svojich dôchodkových úsporách a nevyjadrili svoj nesúhlas nestať sa súčasťou predvolenej investičnej stratégie.

Sporiteľom starším ako 54 rokov, t. j. narodeným pred rokom 1968, ktorí boli zároveň v roku 2013 zákonom presunutí do dlhopisových fondov, sa budú do indexových fondov pripisovať len povinné príspevky. Ich staré úspory sa presúvať nebudú. Zostanú im v rovnakom fonde, v ktorom sporili doteraz.

V predvolenej investičnej stratégii je povinné sporenie do indexového negarantovaného dôchodkového fondu. To znamená, že všetci sporitelia do veku 50 rokov budú mať svoj majetok v indexovom fonde. Od veku 50 rokov sa investícia v indexovom fonde znižuje každoročne o 4 %, ktoré budú presunuté do dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu.

Každý/á sporiteľ/ka dostane možnosť vystúpiť z predvolenej investičnej stratégie a znova do nej vstúpiť podľa svojho uváženia.

Cieľom rezortu práce je zabezpečiť pre ľudí zvýšenie ich budúcich dôchodkov. Podľa ministerstva toto opatrenie, v porovnaní so sporením výlučne v dlhopisových garantovaných dôchodkových fondoch, zvýši nasporenú sumu sporiteľov v II. pilieri po 40 rokoch približne o 50 %.

Automatický vstup do II. piliera

Do II. piliera automaticky vstúpi každý, kto začne od 01.mája 2023 pracovať.

Účasť v II. pilieri však nebude povinná. Každý/á sporiteľ/ka bude mať možnosť do dvoch rokov od vstupu z neho vystúpiť. Ak si novo-vstupujúci/a sporiteľ/ka nevyberie DSS do šiestich mesiacov, priradí mu/jej ju Sociálna poisťovňa.

Veková hranica pre vstup do II. piliera sa zvýši z doterajších 35 rokov až na 40 rokov. To znamená, že od mája 2023 budú môcť do druhého piliera vstúpiť aj pracujúci vo veku 36 – 40 rokov.

ZMENY V II. PILIERI OD 1. JÚLA 2023

Presúvanie úspor z fondov

Ide o presuny tzv. „neaktívnych“ sporiteľov, čiže tých, ktorí po presune do dlhopisových fondov v roku 2013 nespravili žiadny úkon v súvislosti so svojimi úsporami.

Proces presúvania úspor z fondov má byť dlhodobý a v základnom režime bude trvať až do konca roku 2025. DSS však môže požiadať aj o predĺženie až do konca roka 2027.

Princíp presunov
  • Ak je sporiteľ/ka vo veku 54 rokov a viac budú všetky jej/jeho budúce príspevky presunuté do indexového negarantovaného dôchodkového fondu
  • Ak je však sporiteľ/ka mladší/mladšia ako 54 rokov, presúvajú sa jeho/jej úspory aj príspevky.
  • Ak má sporiteľ/ka rozložené svoje úspory na základe vlastného rozhodnutia, t. j. (do tejto skupiny patria tí, ktorí sa pri akcii „návratka“ v roku 2013 presunuli do garantovaného fondu, alebo zmenili fond či DSS po zákonnom presune v roku 2013, alebo do II. piliera vstúpili po roku 2013), do automatického presunu zahrnutý/á nie je. Môže sa však svojím aktívnym rozhodnutím k tomuto presunu pripojiť.

ZMENY V II. PILIERI OD 1. JANUÁRA 2025

Možnosti vyplatenia dôchodkov

V roku 2023 a 2024 sa budú dôchodky vyplácať podľa doterajších pravidiel. Pôvodne schválené zmeny v druhom pilieri, ktoré sa mali realizovať od 1. januára 2024, sa v dôsledku novely Zákona o sociálnom poistení budú realizovať až od 1.1.2025.

Nasporená suma sa po dosiahnutí dôchodkového veku rozdelí na polovicu a bude sa vyplácať dvomi spôsobmi:

  • prvá časť nasporenej sumy sa vyplatí programovým výberom. Jeho dĺžka sa bude počítať na základe strednej dĺžky života, ktorá bola aktuálna v čase žiadania sporiteľa/sporiteľky o dôchodok.
  • druhá časť nasporenej sumy sa bude počas vyplácania programového výberu zhodnocovať vo fondoch. Po tom, ako programový výber skončí, bude slúžiť na zakúpenie doživotného dôchodku.

Ak si sporiteľ/ka bude chcieť peniaze vybrať naraz, jeho/jej suma sa zdaní. V prípade úmrtia sporiteľa sa úspory stávajú súčasťou dedičského konania.