Zmeny, ktoré nastanú v II. pilieri

Národná rada SR schválila v novembri 2022 novelu zákona o starobnom dôchodkovom sporení, ktorá upravuje fungovanie II. piliera. Najdôležitejšími zmenami sú predvolená investičná stratégia, automatický vstup nových sporiteľov do II. piliera a takisto zmeny v poplatkoch. Okrem toho bude vďaka novele jednoduchšie prestupovať medzi jednotlivými DSS.

ZMENY V II. PILIERI OD 1. JANUÁRA 2023

Garancie v dlhopisových fondoch

Táto zmena platí pre všetkých tých, ktorí majú majetok v dlhopisovom fonde. Ak sporiteľ/ka požiada o vyplatenie svojho dôchodku, DSS skontroluje výšku jeho/jej majetku. Ak aktuálny majetok sporiteľa/sporiteľky pred odchodom do dôchodku nie je vyšší ako jeho/jej príspevky, rozdiel musí doplatiť DSS zo svojich zdrojov.

Zmena poplatkov

Zníženie poplatkov má sporiteľom v II. pilieri zabezpečiť zvýšenie celkových úspor o cca 10 % v porovnaní s dnešným systémom.Pôvodne doteraz
Po novom od 2023
Poplatok za správu dôchodkového fondu
Max. 0,3 % p. a. z majetku
Max. 0,45 % p. a. z majetku*
Odplata za vedenie osobného dôchodkového účtu
1 % z príspevku
Nebude sa platiť
Odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde
10 % zo zhodnotenia
Nebude sa platiť
Výška príspevkov do II. piliera

Výška príspevkov sa bude v nasledujúcich rokoch meniť nasledovne:

  • v rokoch 2023 a 2024 bude výška príspevku do II. piliera 5,5 % z vymeriavacieho základu,
  • v rokoch 2025 a 2026 sa výška príspevku do II. piliera zvýši na 5,75 % z vymeriavacieho základu,
  • v roku 2027 sa výška príspevku do II. piliera zvýši na cieľových 6 % z vymeriavacieho základu.
Akceptačný list nebude treba

Ruší sa povinnosť získania akceptačného listu v prípade prestupu sporiteľa do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

ZMENY V II. PILIERI OD 1. MÁJA 2023

Predvolená investičná stratégia

Sporiteľom v predvolenej investičnej stratégii bude po novom automaticky:

  • každý/á nový/á sporiteľ/ka, 
  • ale aj existujúci sporitelia mladší ako 54 rokov, ktorí od presunu do dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu v roku 2013 nespravili žiadne vlastné aktívne rozhodnutie o svojich dôchodkových úsporách a nevyjadrili svoj nesúhlas nestať sa súčasťou predvolenej investičnej stratégie.

Sporiteľom starším ako 54 rokov, t. j. narodeným pred rokom 1968, ktorí boli zároveň v roku 2013 zákonom presunutí do dlhopisových fondov, sa budú do indexových fondov pripisovať len povinné príspevky. Ich staré úspory sa presúvať nebudú. Zostanú im v rovnakom fonde, v ktorom sporili doteraz.

V predvolenej investičnej stratégii je povinné sporenie do indexového negarantovaného dôchodkového fondu. To znamená, že všetci sporitelia do veku 50 rokov budú mať svoj majetok v indexovom fonde. Od veku 50 rokov sa investícia v indexovom fonde znižuje každoročne o 4 %, ktoré budú presunuté do dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu.

Každý/á sporiteľ/ka dostane možnosť vystúpiť z predvolenej investičnej stratégie a znova do nej vstúpiť podľa svojho uváženia.

Cieľom rezortu práce je zabezpečiť pre ľudí zvýšenie ich budúcich dôchodkov. Podľa ministerstva toto opatrenie, v porovnaní so sporením výlučne v dlhopisových garantovaných dôchodkových fondoch, zvýši nasporenú sumu sporiteľov v II. pilieri po 40 rokoch približne o 50 %.

Automatický vstup do II. piliera

Do II. piliera automaticky vstúpi každý, kto začne od 01. mája 2023 pracovať.

Účasť v II. pilieri však nebude povinná. Každý/á sporiteľ/ka bude mať možnosť do dvoch rokov od vstupu z neho vystúpiť. Ak si novo-vstupujúci/a sporiteľ/ka nevyberie DSS do šiestich mesiacov, priradí mu/jej ju Sociálna poisťovňa.

Veková hranica pre vstup do II. piliera sa zvýši z doterajších 35 rokov až na 40 rokov. To znamená, že od mája 2023 budú môcť do druhého piliera vstúpiť aj pracujúci vo veku 36 – 40 rokov.

ZMENY V II. PILIERI OD 1. JÚLA 2023

Presúvanie úspor z fondov

Ide o presuny tzv. „neaktívnych“ sporiteľov, čiže tých, ktorí po presune do dlhopisových fondov v roku 2013 nespravili žiadny úkon v súvislosti so svojimi úsporami.

Proces presúvania úspor z fondov má byť dlhodobý a v základnom režime bude trvať až do konca roku 2025. DSS však môže požiadať aj o predĺženie až do konca roka 2027.

Princíp presunov
  • Ak je sporiteľ/ka vo veku 54 rokov a viac budú všetky jej/jeho budúce príspevky presunuté do indexového negarantovaného dôchodkového fondu
  • Ak je však sporiteľ/ka mladší/mladšia ako 54 rokov, presúvajú sa jeho/jej úspory aj príspevky.
  • Ak má sporiteľ/ka rozložené svoje úspory na základe vlastného rozhodnutia, t. j. (do tejto skupiny patria tí, ktorí sa pri akcii „návratka“ v roku 2013 presunuli do garantovaného fondu, alebo zmenili fond či DSS po zákonnom presune v roku 2013, alebo do II. piliera vstúpili po roku 2013), do automatického presunu zahrnutý/á nie je. Môže sa však svojím aktívnym rozhodnutím k tomuto presunu pripojiť.

ZMENY V II. PILIERI OD 1. JANUÁRA 2024

Zmena sadzby povinných príspevkov

Sadzba povinných príspevkov je v roku 2024 a nasledujúcich rokoch 4 % z vymeriavacieho základu.


Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zaslať sporiteľovi výpis z jeho osobného dôchodkového účtu k poslednému dňu kalendárneho roka, a to najneskôr do troch mesiacoch po uplynutí kalendárneho roka.

ZMENY V II. PILIERI OD 1. JANUÁRA 2025

Možnosti vyplatenia dôchodkov

V roku 2023 a 2024 sa budú dôchodky vyplácať podľa doterajších pravidiel. Pôvodne schválené zmeny v II. pilieri, ktoré sa mali realizovať od 1. januára 2024, sa v dôsledku novely Zákona o sociálnom poistení budú realizovať až od 1.1.2025.

Nasporená suma sa po dosiahnutí dôchodkového veku rozdelí na polovicu a bude sa vyplácať dvomi spôsobmi:

  • prvá časť nasporenej sumy sa vyplatí programovým výberom. Jeho dĺžka sa bude počítať na základe strednej dĺžky života, ktorá bola aktuálna v čase žiadania sporiteľa/sporiteľky o dôchodok.
  • druhá časť nasporenej sumy sa bude počas vyplácania programového výberu zhodnocovať vo fondoch. Po tom, ako programový výber skončí, bude slúžiť na vyplácanie doživotného dôchodku spôsobom určeným zákonom.


Ak si sporiteľ/ka bude chcieť peniaze vybrať naraz, v prípade splnenia zákonnej podmienky pre referenčnú sumu, jeho/jej suma sa zdaní. V prípade úmrtia sporiteľa sa úspory stávajú súčasťou dedičského konania.