Aké sú podmienky vyplatenia dôchodku?

Na starobný dôchodok z II. piliera budete mať nárok od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom dovŕšite dôchodkový vek. Predčasný starobný dôchodok môžete poberať najskôr dva roky pred dovŕšením dôchodkového veku. Podmienkou poberania predčasného starobného dôchodku z II. piliera je, že predčasný starobný dôchodok z I. piliera alebo v úhrne s predčasným starobným dôchodkom z II. piliera je v sume vyššej ako 1,6 násobok sumy životného minima.

Z druhého piliera sa vypláca:

  • starobný dôchodok,

  • predčasný starobný dôchodok,

  • pozostalostný dôchodok (vdovský, vdovecký, sirotský).

Formy výplaty dôchodku z druhého piliera sú:

  • doživotný dôchodok – vyplácajú životné poisťovne

  • dočasný dôchodok – vyplácajú životné poisťovne

  • programový výber – vyplácajú DSS

Starobný dôchodok a predčasný starobný dôchodok

Starobný dôchodok z II. piliera môžete poberať najskôr od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom ste dovŕšili dôchodkový vek. O starobný dôchodok a predčasný starobný dôchodok môžete požiadať, ak:

  • zároveň poberáte predčasný starobný dôchodok z I. piliera vo výške 1,6-násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu,

  • súčet predčasného starobného dôchodku z I. piliera a II. piliera je minimálne vo výške 1,6-násobku životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.


Programový výber a dočasný dôchodok

Podmienkou pre vyplácanie dôchodku formou programového výberu alebo dočasného dôchodku je, že súčet súm doživotne poberaných dôchodkov z I. piliera, výsluhových dôchodkov a dôchodkov z cudziny je vyšší ako referenčná suma.

Referenčná suma je priemerný mesačný starobný dôchodok zo Sociálnej poisťovne a je každoročne určovaná a zverejňovaná Sociálnou poisťovňou. V roku 2024 je výška referenčnej hodnoty 651,70 €.

Ako požiadať o vyplatenie dôchodku?

O starobný dôchodok a predčasný dôchodok z II. piliera môžete požiadať v pobočke Sociálnej poisťovne alebo v dôchodkovej správcovskej spoločnosti, v ktorej si sporíte. 

Ak chcete požiadať o predčasný starobný dôchodok z II. piliera a súčasne nepoberáte predčasný starobný dôchodok z I. piliera, o tento dôchodok môžete požiadať iba v Sociálnej poisťovni. 

Stav svojej žiadosti môžete sledovať v Centrálnom informačnom ponukovom systéme (CIPS) na webovej stránke Sociálnej poisťovne.