Sťažnosti

V zmysle našich platných Všeobecných obchodných podmienok vydávame tento postup pri podávaní sťažností v zmysle zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení (ďalej „ZSDS“), zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve (ďalej „ZFSFP“) a Metodického usmernenia NBS č. 2/2014 k vybavovaniu sťažností pre obchodníkov s cennými papiermi a správcovské spoločnosti podľa požiadaviek Európskeho orgánu dohľadu.

Postup podávania a vybavovania sťažností

  • Sťažnosťou je podanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby (ďalej „sťažovateľ“),

  • sťažnosťou sa domáhate ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou Kooperativa DSS;

  • tiež ňou poukazujete na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti Kooperativa DSS.

Vybavovanie sťažností

Sťažnosť prešetríme a vybavíme do 30 dní odo dňa, kedy nám bola sťažnosť doručená. Ak sťažnosť nie je možné vybaviť v lehote do 30 dní z dôvodu mimoriadnej situácie, bezodkladne vás písomne informujeme o príčinách omeškania a uvedieme, kedy bude pravdepodobne vybavovanie sťažnosti ukončené. Platí zásada, že sťažnosti sa riešia bez zbytočných prieťahov.

Ak bude mať vaša sťažnosť nedostatky, vyzveme vás na ich odstránenie. Lehota na vybavenie sťažnosti začína plynúť odo dňa, keď spĺňa sťažnosť náležitosti sťažnosti a je dostatočne určitá, zrozumiteľná a presná. Pokiaľ neposkytnete doplňujúce údaje, budeme pokračovať pri vybavení sťažnosti s len dostupnými informáciami.

V prípade sťažností vzťahujúcich sa na činnosť poisťovňa KOOPERATIVA, a. s. v procese uzatvárania zmlúv o starobnom dôchodkovom sporení, zmlúv o Programovom výbere uzavretých so spoločnosťou, alebo v súvislosti s investovaním v dôchodkových fondoch sa tieto, podľa platných zmluvných dokumentov uzatvorených medzi spoločnosťou a poisťovňa KOOPERATIVA, a.s., vybavujú v súčinnosti s poisťovňou KOOPERATIVA, a.s. alebo sa postupujú poisťovni KOOPERATIVA, a.s. na vybavenie, o čom bude sťažovateľ informovaný. V takomto prípade odpovedá sťažovateľovi priamo poisťovňa KOOPERATIVA, a.s.

Výsledkom sťažnosti je odpoveď sťažovateľovi, resp. Vám, a to prostredníctvom doporučenej listovej zásielky, v zmysle dodržania všeobecného nariadenia Európskej únie na ochranu osobných údajov (GDPR).

V prípade, že budete nespokojný s výsledkom vybavenia sťažnosti, ste oprávnený obrátiť sa na príslušný orgán riešenia sporov na NBS podaním písomnej alebo elektronickej sťažnosti alebo podnetu.