Harmonogram presunu majetku sporiteľov do predvolenej investičnej stratégie (PIS)

Spoločnosť KOOPERATIVA d. s. s., a. s., so sídlom Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava (ďalej len „Kooperativa DSS“) si Vás týmto dovoľuje informovať o pláne zosúladenia majetku sporiteľov s predvolenou investičnou stratégiou zavedenou na základe novely Zákona č. 43/2004 o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o SDS“) ako aj o harmonograme postupného presunu Vášho majetku v zmysle predvolenej investičnej stratégie, pokiaľ sa rozhodnete byť jej súčasťou.


Zaradenie sporiteľov

Ak ste sporiteľom v KOOPERATIVA, d. s. s., a. s., nepoberáte dôchodok a zároveň nie ste v procese prestupu do inej DSS, zaradíme Vás do jednej z kategórií na základe Vášho veku, rozloženia Vášho majetku a nastavenia nových príspevkov k 31. 12. 2022.

Kategórie:

Pasívny sporiteľ

Do kategórie Pasívny sporiteľ patríte v prípade, že ste v roku 2013 boli presunutý zákonom do dlhopisového garantovaného fondu a odvtedy ste nespravili žiadne rozhodnutie o rozložení svojich úspor či nových príspevkov.

 • Pasívny sporiteľ s dátumom narodenia od 01. 01. 1969

 • Pasívny sporiteľ s dátumom narodenia do 31. 12. 1968

Aktívny sporiteľ

Do kategórie Aktívny sporiteľ patríte v prípade, že nepatríte do kategórie Pasívny sporiteľ.

Popis presunu

Presuny majetku začínajú v mesiaci júl 2023, budú realizované na mesačnej báze, najneskôr do 31.12.2025. Presuny majetku sa uskutočňujú vždy k rozhodnému dňu, ktorým je 15-ty deň kalendárneho mesiaca. Ak tento deň pripadne na víkend alebo sviatok, presuny majetku sa uskutočnia najbližší nasledujúci pracovný deň.

Pokiaľ je hodnota Vášho majetku tvoreného z povinných a dobrovoľných príspevkov k 30.06.2023 nižšia ako 50 EUR, Váš majetok bude s predvolenou investičnou stratégiou zosúladený jednorazovo.

V prípade, ak dôjde k zlúčeniu KOOPERATIVA akciového negarantovaného dôchodkového fondu do Kooperativa DSS indexového negarantovaného dôchodkového fondu, bude presun zostávajúceho majetku sporiteľov KOOPERATIVA akciového negarantovaného dôchodkového fondu zrealizovaný jednorazovo, a to k dátumu zlúčenia fondov.

A. Pasívny sporiteľ s dátumom narodenia od 01.01.1969

Presun majetku začína v mesiaci júl 2023. Všetky Vaše nové príspevky budú od 01.07.2023 pripisované výlučne do KOOPERATIVA indexového negarantovaného fondu. Nastavený percentuálny podiel majetku tvoreného z povinných a dobrovoľných príspevkov Kooperativa DSS dlhopisového garantovaného fondu sa každý mesiac zníži o 4% v prospech KOOPERATIVA indexového negarantovaného fondu.

Proces presunu majetku je ukončený v okamihu, kedy je rozdiel medzi skutočným a zákonným percentuálnym pomerom majetku menší ako 4%. V tomto okamihu sa skutočný pomer majetku a pripisovanie nových príspevkov nastaví podľa zákonného pomeru pre predvolenú investičnú stratégiu.

Kooperativa DSS ukončí presun Vášho majetku aj v prípade, že nastane jedna z nižšie uvedených skutočností:

 • vykonáte právny úkon smerujúci k zmene pomeru platenia príspevkov do dôchodkových fondov,
 • vykonáte právny úkon smerujúci k zmene pomeru sporenia v dôchodkových fondoch,
 • Kooperativa DSS sa dozvie o Vašom prestupe do inej Dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
 • alebo sa Kooperativa DSS dozvie o úmrtí sporiteľa.
B. Pasívny sporiteľ s dátumom narodenia do 31.12.1968

Všetky Vaše nové povinné príspevky budú od 01.07.2023 pripisované výlučne do KOOPERATIVA indexového negarantovaného fondu. Váš majetok tvorený z povinných a dobrovoľných príspevkov sa nepresúva.

Proces pripisovania nových povinných príspevkov do KOOPERATIVA indexového negarantovaného fondu je ukončený v okamihu, kedy je rozdiel medzi skutočným a zákonným percentuálnym pomerom majetku menší ako 4%. V tomto okamihu sa skutočný pomer majetku a pripisovanie nových príspevkov nastaví podľa zákonného pomeru pre predvolenú investičnú stratégiu.

Kooperativa DSS ukončí pripisovanie nových povinných príspevkov do KOOPERATIVA indexového

negarantovaného dôchodkového fondu aj v prípade, ak:

 • vykonáte právny úkon smerujúci k zmene pomeru platenia príspevkov do dôchodkových fondov,
 • vykonáte právny úkon smerujúci k zmene pomeru sporenia v dôchodkových fondoch,
 • Kooperativa DSS sa dozvie o Vašom prestupe do inej Dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
 • alebo sa Kooperativa DSS dozvie o úmrtí sporiteľa.
C. Aktívny sporiteľ

Ak sa v tejto kategórii nachádzajú sporitelia, ktorí sú v rozhodných dňoch presunov majetku vo veku 50 rokov a viac a ktorých percentuálny podiel v KOOPERATIVA dlhopisovom garantovanom fonde je pri začiatku presunov 0%, týmto sa najskôr postupne zosúladí podiel KOOPERATIVA dlhopisového garantovaného fondu so zákonným podielom podľa PIS.

 • KOOPERATIVA akciovom negarantovanom fonde
 • KOOPERATIVA indexovom negarantovanom fonde
 • KOOPERATIVA dlhopisovom garantovanom fonde
 • KOOPERATIVA indexovom negarantovanom fonde a zároveň KOOPERATIVA dlhopisovom negarantovanom fonde

Presun majetku začína v mesiaci júl 2023. Všetky Vaše nové príspevky budú od 01.07.2023 pripisované do toho fondu, v ktorom je Váš nastavený percentuálny podiel majetku najnižší v porovnaní so zákonným podielom majetku určenom pre predvolenú investičnú stratégiu. Percentuálny podiel majetku tvoreného z povinných a dobrovoľných príspevkov jedného fondu sa každý mesiac zníži o 4% v prospech druhého fondu.

Proces presunu majetku je ukončený v okamihu, kedy je rozdiel medzi skutočným a zákonným percentuálnym pomerom majetku menší ako 4%. V tomto okamihu sa skutočný pomer majetku a pripisovanie nových príspevkov nastaví podľa zákonného pomeru pre predvolenú investičnú stratégiu.

Príklady presunov

Príklady presunov
Príklad 33 ročný sporiteľDlhopisový DFIndexový DF
Váš nastavený pomer majetku100%0%
Presun 196%
4%
Presun 2
92%
8%
Presun 3
88%
12%
až....


Zákonný pomer podľa PIS
0%
100%


Príklad 43 ročný sporiteľDlhopisový DFAkciový DFIndexový DF
Váš nastavený pomer majetku
0%
100%
0%
Presun 1
0%
96%
4%
Presun 2
0%
92%
8%
Presun 3
0%
88%
12%
až....Zákonný pomer podľa PIS
0%
0%
100%


Príklad 50 ročný sporiteľDlhopisový DFAkciový DF
Indexový DF
Váš nastavený pomer majetku
1%
99%
0%
Presun 1
4%95%1%
Presun 2
4%91%5%
Presun 3
4%87%9%
až....Zákonný pomer podľa PIS*
12%0%88%

*pri predpoklade, že sporiteľ ukončí presun majetku vo veku 52 rokov.


Príklad 53 ročný sporiteľDlhopisový DFAkciový DF
Indexový DF
Váš nastavený pomer majetku
20%80%0%
Presun 1 (53r)
18%78%4%
Presun 2 (53r)
16%76%8%
Presun 3 (53r)
14%74%12%
Presun 4 (53r)
12%72%16%
Presun 5 (53r)
12%68%20%
Presun 6 (53r)
12%64%24%
Presun 7 (54r)
16%60%24%
až....Zákonný pomer podľa PIS*
20%0%80%

*pri predpoklade, že sporiteľ ukončí presun majetku vo veku 55 rokov.