Informácie o ochrane osobných údajov a o cookies

Osobné údaje spracovávame presne podľa platných zákonov.

Spoločnosť Kooperativa DSS dbá na základné princípy ochrany osobných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej iba “Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej iba „Zákon o ochrane osobných údajov“). 

Našou prioritnou zásadou je získavať a uchovávať osobné údaje iba v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutnú dobu.

V nasledujúcich dokumentoch nájdete informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov podľa kategórií dotknutých osôb.