Pravidlá pre preskúmanie referenčnej hodnoty a postup pri zmene referenčnej hodnoty

Tento dokument sa týka indexového negarantovaného dôchodkového fondu, ktorého investičnou stratégiou je kopírovanie referenčnej hodnoty (ďalej aj ako „RH“). Dôchodková správcovská spoločnosť (DSS) je povinná v zmysle ust. § 88 ods. 8 Zákona č. 43/2004 Z. z. (ďalej len „ZoSDS“) vypracovať a zverejniť pravidlá pre pravidelné preskúmanie referenčnej hodnoty, jej jednotlivých zložiek a ich pomerného zastúpenia v referenčnej hodnote a postup pri zmene referenčnej hodnoty.

O referenčnej hodnote

Referenčnú hodnotu zostavuje DSS podľa podmienok ustanovených v ZoSDS. RH je uvedená v štatúte a v kľúčových informáciách indexového negarantovaného dôchodkového fondu a je zverejnená na webovom sídle DSS.

RH môže byť zložená z jedného alebo viacerých finančných indexov alebo iných finančných indexov, ktoré sú zložené z akcií. Pri zostavovaní RH je dôchodková správcovská spoločnosť povinná:

  1. rozložiť riziko v referenčnej hodnote, ktorým sa rozumie rozloženie makroekonomického rizika, geografického rizika a odvetvového rizika;   
  2. zabezpečiť, aby referenčnú hodnotu tvorili finančné indexy alebo iné finančné indexy, v ktorých sú finančné nástroje naviazané najmä na členské krajiny Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj;
  3. vyhýbať sa nadmernému spoliehaniu sa na rozvíjajúce sa krajiny.

Ak referenčnú hodnotu tvorí jeden index, rozloženie rizika musí byť zabezpečené v rámci tohto indexu. Ak RH tvorí viac indexov, rozloženie rizika možno dosiahnuť aj určením pomerného zastúpenia jednotlivých indexov v RH.

Hodnota finančných nástrojov, ktorých vývoj hodnoty je odvodený od zloženia referenčnej hodnoty, musí tvoriť najmenej 90 % čistej hodnoty majetku v indexovom negarantovanom dôchodkovom fonde.


Pravidlá pre pravidelné preskúmanie referenčnej hodnoty

DSS bude na základe dostupných informácií, informačných systémov a údajov každého tvorcu indexu preskúmavať RH, vyhodnocovať zloženie a spôsob konštrukcie finančných nástrojov nadobúdaných do majetku fondu. Zdrojom dát je najmä informačný systém Bloomberg a informácie od tvorcov finančných indexov. DSS preskúmava RH pravidelne, s prihliadnutím na vývoj a situáciu na finančných trhoch, minimálne však raz za rok. 

Preskúmavanie obsahuje sledovanie jednotlivých zložiek, t.j. indexov a finančných nástrojov, ktoré ich kopírujú. Sleduje sa najmä geografické a odvetvové členenie s cieľom vyhnúť sa koncentrácii na rozvíjajúce sa krajiny.

Pri realizovaní samotnej investície sa okrem investičnej stratégie fondu sledujú zákonné, štatutárne a interné limity fondu. Porovná sa posledné známe zloženie fondu a nové investície sa volia tak, aby zodpovedali pomernému zastúpeniu vo fonde.

Taktiež sa vyhodnocuje, do akej miery zodpovedá vývoj hodnoty finančného nástroja vývoju akciových indexov, ktoré sú súčasťou referenčnej hodnoty. DSS porovnáva vývoj výkonnosti RH (akciových indexov) a výkonnosť fondu.


Postup pri zmene referenčnej hodnoty

DSS môže meniť zloženie RH fondu. Dôvodmi na zmenu môže byť zmena obchodnej politiky DSS, investičnej stratégie fondu, legislatívne zmeny, požiadavky regulátora alebo zmeny tvorcu indexu či finančných nástrojov, ktoré prestanú vyhovovať pôvodnému zloženiu RH.

V prvom kroku DSS volí zloženie RH a vyberá a preskúmava vhodné indexy do RH. RH fondu  môžu tvoriť iba akciové indexy. Okrem vyššie spomenutých povinností DSS môže zvoliť štandardné indexy zamerané na globálne akciové trhy alebo napr. tematické indexy, ktoré sa zameriavajú na udržateľné investície (tzv. SDG – Sustainable Development Goals), či environmentálne, sociálne a riadiace kritériá (tzv. ESG – Environmental, Social, and Governance). DSS vyberá dostatočne veľkých, silných a kredibilných tvorcov finančných indexov a overí s nimi splnenie zákonných náležitostí. Za účelom diverzifikácie rizika môže DSS zvoliť viacero finančných indexov. V takom prípade DSS rozhodne o ich pomerovom zastúpení v RH. Ich vzájomný pomer môže byť rovnomerný (každý index zastúpený rovnakou váhou), alebo nerovnomerný (ľubovoľné rozloženie). DSS zároveň overí vhodnosť, dostupnosť a likviditu finančných nástrojov, ktoré sledujú vybrané finančné indexy. Medzi najčastejšie využívané nástroje patria ETF fondy. Zoznam finančných nástrojov, ktoré môžu tvoriť majetok fondu, sa nachádza v štatúte fondu. Pri kopírovaní indexu môže DSS nakupovať jeden alebo viacero finančných nástrojov.

Zmena RH podlieha schváleniu predstavenstva DSS, súhlasu NBS so zmenou, ktorá sa prejaví úpravou štatútu a kľúčových informácií a až následne zosúladí zloženie portfólia fondu novej referenčnej hodnote. Sporitelia a poberatelia dôchodku budú informovaní o zmene štatútu alebo kľúčových informácií fondu v sídle DSS, na jej obchodných miestach a na webovej stránke DSS. Štatút a spravidla aj kľúčové informácie musia byť zverejnené aspoň 15 dní pred nadobudnutím účinnosti.