Aktuality

Ako čítať výpis z osobného dôchodkového účtu

07. 03. 2024
Kooperativa
4 minúty
Ako čítať výpis z osobného dôchodkového účtu

Výpisy z osobného dôchodkového účtu sme povinní zaslať najneskôr do 31. marca. A keďže rok 2023 priniesol mnohé zmeny v obsahu výpisov, podľa aktuálnej legislatívy, ktorá upravuje náležitosti osobných dôchodkových účtov sporiteľov v II. pilieri, pokúsili sme sa vám ich zhrnúť.

Výpisy sú personalizované. O ich zasielanie sporitelia nemusia žiadať, sú posielané všetkým automaticky a spôsobom, ktorý si sporiteľ zvolí v zmluve, a to e-mailom alebo poštou. Zároveň je však sprístupnený aj na našom portáli Online dôchodok. 

Hlavné zmeny, ktoré boli podľa aktuálnej legislatívy zapracované vo výpise za rok 2023:

 • zmena dôchodkového veku,
 • doplnenie informácie, či je sporiteľ v predvolenej investičnej stratégii,
 • doplnenie percentuálneho pomeru platenia príspevkov a rozdelenia majetku,
 • doplnenie percentuálneho pomeru v garantovanom dôchodkovom fonde, ak má sporiteľ 50 a viac rokov,
 • zmeny v prognózach dôchodku,
 • zobrazovanie transakcií v súčte, nie za každý dôchodkový fond zvlášť, 
 • zobrazenie transakcie individuálna garancia a hodnota dobrovoľných príspevkov, ak boli za obdobie výpisu zrealizované.

Aké informácie sú pre vás najdôležitejšie a ako čítať výpis z osobného dôchodkového účtu?

ÚVODNÉ INFORMÁCIE

 • predvolená investičná stratégia - informácia, či má spotrebiteľ nastavenú predvolenú investičnú stratégiu (podľa zákona) alebo má vlastnú investičnú stratégiu,
 • aktuálna výška nasporenej sumy,
 • predpokladaný vek, v ktorom spotrebiteľ môže odísť do starobného dôchodku, pričom sa môže líšiť od skutočného dôchodkového veku v závislosti od počtu vychovaných detí.

GRAF

mesačná prognóza starobného dôchodku z II. piliera v čase odchodu sporiteľa do starobného dôchodku upravená o infláciu (v dnešných cenách). Uvádzajú sa 3 scenáre vychádzajúce z aktuálne investičnej stratégie sporiteľa (optimistický, pesimistický a základný).

SÚHRNNÉ INFORMÁCIE O TRANSAKCIÁCH, POHYBOCH NA ÚČTE A O ODPLATÁCH

 • výška povinných príspevkov pripísaných na osobný dôchodkový účet sporiteľa v predchádzajúcom roku.
 • čisté zhodnotenie (zhodnotenie/znehodnotenie za predchádzajúci rok znížené o odplaty, náklady a poplatky).
 • odplaty, náklady a poplatky zúčtované v predchádzajúcom roku vyčíslené na sporiteľa.

INFORMÁCIE O OPRÁVNENÝCH OSOBÁCH 

osoby, ktoré si sporiteľ určil a ktorým bude v prípade úmrtia sporiteľa vyplatená suma nasporená na jeho osobnom dôchodkovom účte, prípadne informácia, že sporiteľ nemá určenú oprávnenú osobu.

Dostávate stále výpisy poštou? BEZ PAPIERA JE TO ALE RÝCHLEJŠIE, KOMFORTNEJŠIE A EKOLOGICKEJŠIE!

Spravte aj vy niečo pre seba aj pre planétu Zem. Zmeňte si papierovú korešpondenciu s nami na elektronickú TU.

Žijeme predsa v modernej dobe, v ktorej už drvivá väčšina ľudí má prístup na internet. Zapojte sa preto aj vy do šetrenia životného prostredia voľbou elektronických výpisov namiesto poštou zasielaných papierových. Okrem toho vám prinesú viac pohodlia, pretože budete mať prehľad o svojich príspevkoch v II. pilieri kedykoľvek a kdekoľvek. 

Myslíme nielen na budúcnosť vašich dôchodkov, ale aj na budúcnosť planéty, našich detí a budúcich generácií.

Aktuality